Jeg kan endelig slappe av etter at jeg fikk den hjelpen jeg trengte av Tek-Zence. Jeg hadde fukt og vannskader i hjemmet som alltid kom tilbake over tid.
TEK-Zence består av takstmenn i Oslo og omengn med kunnskap om bolig, bygning og verdi og nyskapende teknologi.

Dem hjalp meg med å installere sensorer på mitt hjem som har ført til bedre mye kvalitet, nå kan jeg følge med på når noe skulle gått galt.
Resultatet jeg fikk var utrolig bra, anbefaler dem sterkt.

https://www.tek-zence.no/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store